Công bố thông tin - Báo cáo tài chính năm 2014

06/03/2015 9:11:05 SA

Báo cáo tài chính năm 2014

của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

Nội dung báo cáo

- Báo cáo của Ban Giám đốc

- Báo cáo kiểm toán độc lập

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

(Xem và tải nội dung báo cáo tài chính năm 2014 tại đây)