POV Báo cáo tài chính Quý 4.2018

18/01/2019 4:04:54 CH

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

Nội dung báo cáo:

- Bảng cân đối kế toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

(Xem và tải nội dung báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 tại đây)