POV - Công bố báo cáo tài chính bán niên 2018

30/07/2018 9:55:15 SA

Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

Nội dung báo cáo:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;

- Báo cáo kiểm toán độc lập;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

- Bảng cân đối kế toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

(Xem và tải nội dung báo cáo tài chính bán niên năm 2018 tại đây)