POV - Công bố báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020

29/07/2020 11:25:40 SA

Công bố báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

Nội dung báo cáo:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;

- Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ;

- Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét;

- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ;

- Thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ.

(Xem và tải nội dung báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 tại đây)