POV - Công bố thông tin báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021

29/07/2021 3:42:57 CH

Công bố báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

 Nội dung báo cáo:

 - Báo cáo của Ban Giám đốc;

 - Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ;

 - Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét;

- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ;

 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ;

 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ;

 - Thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ.

 (Xem và tải nội dung báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 tại đây)