POV - Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán

11/02/2022 4:46:55 CH

Báo cáo tài chính năm 2021

của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

 

Nội dung báo cáo:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;

- Báo cáo kiểm toán độc lập;

- Bảng cân đối kế toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

(Xem và tải nội dung báo cáo tài chính năm 2021 tại đây)