Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013

27/05/2014 8:20:50 SA

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 

NĂM 2013

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Nội dung báo cáo

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán.

IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan.

V. Các vấn đề lưu ý khách.

(Xem và tải nội dung báo cáo tình hình quản trị tại đây)