Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

04/02/2016 10:51:39 SA

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Nội dung báo cáo

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

(Xem và tải nội dung báo cáo tình hình quản trị tại đây)