POV - Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2018

30/07/2018 9:06:09 SA

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

III. BAN KIỂM SOÁT

IV.  ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chi tiết báo cáo (tại đây)