POV - Báo cáo quản trị Công ty năm 2019

07/02/2020 4:38:43 CH

Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Mã chứng khoán : POV

Năm báo cáo: 2019

Nội dung báo cáo:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

II. Hoạt động của HĐQT

III. Hooạt động của Ban Kiểm soát

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Chi tiết báo cáo tại đây