Báo cáo quản trị năm 2016 của POV

03/02/2017 3:05:42 CH

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Mã chứng khoán: POV

Năm báo cáo: 2016

Nội dung báo cáo:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan  của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Chi tiết báo cáo tại đây.