Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

27/05/2014 8:47:35 SA

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và được sự chỉ đạo của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức vào sáng thứ 7, ngày 19/4/2014 tại tầng 2 khách sạn Ngân Hà số 158, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và thông qua, xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2014.       

Tại cuộc họp, Chủ trì Đại hội đã thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014; Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT năm 2013 và dự toán thù lao HĐQT năm 2014; Tờ trình tăng nguồn vốn của Công ty trong năm 2014; Tờ trình trích thưởng Ban điều hành công ty hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2013.

Các cổ đông tham dự cuộc họp đánh giá cao tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 với kết quả đạt được: Tổng doanh thu: 2.306 tỷ đồng đạt 105% KH, lợi nhuận 13,49 tỷ VND đạt 159% KH, nộp NSNN 87,244 tỷ VND, thu nhập người lao động 9,6 triệu đ/người/tháng và lợi nhuận năm 2013 để lại không chia cổ tức. Đồng thời các cổ đông cũng đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, thiết thực giúp Chủ tịch đoàn hoàn thiện hơn các bản dự thảo báo cáo và đề ra nhiều quyết sách đúng đắn, kịp thời để Ban điều hành Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Sau hơn 5 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã thành công tốt đẹp với 77,63% số cổ phần của 29 cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết nhất trí tán thành các vấn đề trình bày tại Đại hội.

* Tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 tại đây.

* Tải Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 tại đây.

                                                                                                                             PV OIL VŨNG ÁNG