POV - Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

05/06/2020 6:29:56 CH

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG 

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung Đại hội:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của HĐQT;

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên;

5. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng thực hiện hoạt động SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc

6. Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

8. Tờ trình quyết toán thù lao không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2019. Dự toán thù lao không chuyên trách, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2020;

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;

10. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;

11. Thông qua các nội dung khác (nếu có).

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30’ ngày 17/6/2020 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393 692 888  Fax: 02393 692 999

Mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội/các Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tại đây. 

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2020.

Trân trọng kính mời!