POV - Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

25/06/2021 1:46:47 CH

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

 -  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

-  Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

-  Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng) kính trình Quý cổ đông nội dung sau:

 Ngày 28/5/2021 Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (là cổ đông hiện đang sở hữu 56,5% vốn điều lệ tại PVOIL Vũng Áng) gửi văn bản số 3411/DVN-TCNS về việc thông báo thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại PVOIL Vũng Áng đồng thời đề nghị PVOIL Vũng Áng thực hiện các thủ tục bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Toàn - Người đại diện PVOIL tham gia Hội đồng quản trị PVOIL Vũng Áng thay thế ông Đinh Hồng Long nghỉ hưu theo chế độ;

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước và tại tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện văn bản chỉ đạo số 3922/UBND-VX1 ngày 21/06/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chỉ đạo một số nội dung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, trên cơ sở pháp lý phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung: Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Toàn làm thành viên Hội đồng quản trị PVOIL Vũng Áng thay thế ông Đinh Hồng Long.

Trên đây là nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến vào Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, Phiếu miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phiếu bầu Thành viên HĐQT (đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến, Phiếu miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Phiếu bầu Thành viên HĐQT về PVOIL Vũng Áng chậm nhất vào 17h00 ngày 08/07/2021 bằng hình thức phong bì dán kín/fax/trực tiếp. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thì sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với nội dung cần lấy ý kiến.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cũng được PVOIL Vũng Áng đăng tải trên Website theo đường dẫn: http://www.pvoilvungang.com.vn/codong

Địa chỉ nhận thư: Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Số 417 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3692 888      Fax: (0239) 3692 999      

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng./