Công bố thông tin về đơn vị ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

27/06/2019 3:43:36 CH

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng công bố thông tin về đơn vị kiểm toán đã ký hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

Tên tổ chức: Công ty TNHH hẵng kiểm toán AASC

Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số hợp đồng: 01/HĐTC-AASC-VA

Ngày ký : 27/06/2019

Chi tiết tại đây