Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 của người sở hữu cổ phiếu của POV

03/05/2018 4:41:35 CH

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 của người sở hữu cổ phiếu POV.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây