Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 của người sở hữu cổ phiếu của POV

04/07/2022 10:35:32 SA

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 của người sở hữu cổ phiếu POV cụ thể như sau:

Tên chứng khoán:             Cổ phiếu Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Mã chứng khoán:               POV

Loại chứng khoán:             Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch:           10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch:                    UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng:    22/07/2022

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

* Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 01/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ sở hữu cổ phần khi đến làm việc với Công ty.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây