POV – Công bố thông tin Người đại diện theo pháp luật

01/04/2022 4:46:05 CH

CÔNG B THÔNG TIN

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 417 Trần Phú, Phường Thạch Linh,TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại:   02393 692 888         Fax:  02393 692 999

- Vốn điều lệ: 124.996.120.000 VNĐ (Một trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm hai mươi ngàn Việt Nam đồng)

- Số cổ phần: 12.499.612 cổ phần. Trị giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: POV

- Nội dung công bố thông tin: Công bố thông tin Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng như sau:

Họ và tên: HOÀNG NGUYÊN THANH       Giới tính: Nam

Sinh ngày: 08/03/1980             Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 162570989 Ngày cấp: 26/11/2010

Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định. 

Địa chỉ thường trú: 48H, Ô19, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Địa chỉ liên lạc: 48H, Ô19, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Chức danh: Giám đốc

(chi tiết tại đây)

Trân trọng!