POV – Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022

05/04/2022 9:28:38 SA

Công ty C phn Xăng du Du khí Vũng Áng xin công b thông tin đến y Ban Chng Khoán Nhà Nước, S Giao Dch Chng Khoán Hà Ni v ngày đăng ký cui cùng (ngày cht danh sách c đông) thc hin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây