POV – Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

09/02/2023 2:12:54 CH

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây