POV – Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

27/04/2022 4:28:16 CH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

 

- Mã chứng khoán: POV

- Địa chỉ: 417, đường Trần Phú, phường Thạch Linh, Tp Hà Tĩnh

- Điện thoại liên hệ: 02393 692 888         Fax:  02393 692 999 

- E-mail: pvoilvungang@pvoil.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 463/NQ-DKVA ngày 26/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, chúng tôi trân trọng thông báo việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất ngày 30/06/2022.

- Lý do gia hạn: Đủ thời gian cho công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông được thành công.

Nghị quyết của HĐQT tại đây