POV Công bố thông tin điều chỉnh số cổ phần ủy quyền đại diện cho Người đại diện vốn của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng

05/01/2021 4:09:04 CH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 417 Trần Phú, Phường Thạch Linh,TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại:   02393 692 888         Fax:  02393 692 999

- Vốn điều lệ: 124.996.120.000 VNĐ (Một trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm hai mươi ngàn Việt Nam đồng)

- Số cổ phần: 12.499.612 cổ phần. Trị giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: POV

Căn cứ quyết định số 714/QĐ-DVN ngày 31/12/2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc điều chỉnh số cổ phần  ủy quyền đại diện cho Người đại diện vốn của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng công bố thông tin về việc điều chỉnh số cổ phần ủy quyền cho Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng như sau:   

Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số CP đại diện, % (Sau điều chỉnh)

1

 Ông Đinh Hồng Long

Chủ tịch HĐQT

2.150.000 CP (17,2%)

2

 Ông Nguyễn Trung Kiên

Thành viên HĐQT

2.912.500 CP (23,3%)

3

 Ông Trần Tiến Đại

Thành viên HĐQT

2.000.000 CP (16,0%)

 

 Tổng cộng

 

7.062.500 CP (56,5%)

Chúng tôi cam kết  các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!