POV - Công bố thông tin kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

23/05/2022 3:35:31 CH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Căn cứ Nghị quyết số 596/NQ-DKVA- ĐHĐCĐ ngày 23/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông Nguyễn Trung Kiên không còn là Thành viên HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2022.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Hoàng Nguyên Thanh – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

- Chức vụ trước khi được bầu: Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

- Thời hạn bắt đầu nhiệm kỳ: 2020 – 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.pvoilvungang.com.vn/

Chúng tôi cam kết  các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

Chi tiết công bố và Nghị quyết tại đây