POV - Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT Công ty

30/03/2022 1:51:50 CH

CÔNG B THÔNG TIN

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 417 Trần Phú, Phường Thạch Linh,TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại:   02393 692 888         Fax:  02393 692 999

- Vốn điều lệ: 124.996.120.000 VNĐ (Một trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm hai mươi ngàn Việt Nam đồng)

- Số cổ phần: 12.499.612 cổ phần. Trị giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: POV

- Nội dung công bố thông tin: Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (chi tiết tại đây)

Trân trọng!