POV - Công bố thông tin văn bản chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

15/04/2020 8:14:34 SA

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng công bố thông tin văn bản chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Chi tiết văn bản tại đây.