POV - Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

22/08/2022 10:35:10 SA

THÔNG BÁO

V/v chi trả cổ tức năm 2021 cho người sở hữu chứng khoán tại POV chưa lưu ký 

Căn cứ Nghị quyết số 722/NQ-DKVA-ĐHCĐ đã được Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông qua ngày 13/6/2022.

Căn cứ Thông báo số 2306/TB-VSD ngày 22/7/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông báo chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2022;

- Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền;                                                    .

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng);

- Thời gian thực hiện: 15/8/2022;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 Trần Phú, phường Thạch Linh, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh hà Tĩnh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/8/2022.

- Hồ sơ nhận cổ tức gồm:

+ Giấy đề nghị nhận cổ tức Mẫu 01.

+ Giấy ủy quyền nhận cổ tức Mẫu 02 (đối với trường hợp ủy quyền nhận cổ tức).

+ CMND và bản sao CMND có chứng thực.

+ Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Trần Quang Việt Chương - Phó phòng TCHC, số điện thoại: 0916926638 và bà Trần Nhật Bình - CV Phòng TCKT, số điện thoại: 0912206673

Cổ đông tải mẫu Giấy đề nghị nhận cổ tức và giấy ủy quyền tại đây

Trân trọng thông báo./.