Thông báo kết quả họp Hội đồng quản trị quý II năm 2015

08/07/2015 1:56:47 CH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2007;

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị số 539/BB-DKVA-HĐQT và Nghị quyết số 540/NQ-DKVA-HĐQT ngày 07/07/2015 của Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng (PV OIL Vũng Áng) báo cáo kết quả họp Hội đồng quản trị Quý II/2015 với các nội dung như sau:

1. Sơ kết hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2015;

2. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ quản lý phần vốn góp của Người đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) tại  PV OIL Vũng Áng.

3. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 PV OIL Vũng Áng đối với ông Trần Tiến Đại – Phó Giám đốc Công ty.

4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Hồng Minh – Trưởng phòng Quản lý hàng hóa PV OIL Vũng Áng giữ chức Phó Giám đốc Công ty (thay cho ông Nguyễn Thái Hòa nghỉ hưu theo quy định).

Kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Quý II/2015 Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng được thông qua theo Biên bản và Nghị quyết (tại đây).