Ban Kiểm soát

 

                     

ÔNG LÊ MINH CHÂU

  • Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
  • Sinh ngày: 29/10/1976
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế                                                                          

 

 

   

 

ÔNG NGUYỄN NAM HẢI

  • Chức vụ: Thành viên
  • Sinh ngày: 14/12/1986
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế