Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2013

01/08/2013 3:54:25 CH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013)

 

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

- Địa chỉ trụ sở chính:     Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại:   0393 692 888         Fax:  0393 692 999

- Vốn điều lệ:100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)

- Số cổ phần: 10.000.000 cổ phần. Trị giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ

- Mã chứng khoán:POV

 I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

1

Ông Đinh Hồng Long

Chủ tịch HĐQT

02

100%

 

2

Ông Nguyễn Trung Kiên

Ủy viên HĐQT

02

100%

 

3

Ông Nguyễn Văn Bình

Ủy viên HĐQT

02

100%

 

4

Ông Phạm Tô Văn

Ủy viên HĐQT

02

100%

 

5

Ông Trần Tiến Đại

Ủy viên HĐQT

02

100%

 

 2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Trong 06 tháng đầu năm 2013 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Giám đốc. HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2013 đã đề ra.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013 như sau: Doanh thu đạt 1.070 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,081 tỷ đồng. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ trong tình hình khó khăn của nền kinh tế trong nước nói chung và ngành kinh doanh xăng dầu nói riêng.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, họp kết hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty để giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý theo đúng quy định.

3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

­­­­­­Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1

Nghị quyết số  60/NQ-DKVA-HĐQT

23/01/2013

Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng Quý I năm 2013 Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng.

2

Nghị quyết số 197/NQ-DKVA-HĐQT

28/03/2013

Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng.

 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:                Không có.

 IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

 

Stt

 

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

 

Số CMND/ ĐKKD

 

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

 

Nơi cấp

CMND/ ĐKKD

 

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

(cổ phần)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

(%)

 

Ghi chú

I

Đinh Hồng Long

 

Chủ tịch HĐQT

180140691

 

22/05/2010

 

CA Nghệ An

Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An

6.000

0,06

 

 

Người có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Nho Hướng

 

 

 

 

 

 

0

 

 

2

Đặng Thị Diện

 

 

 

 

 

 

0

 

 

3

Nguyễn Thị Nga

 

 

183128478

23/09/1996

CA Nghệ An

Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An

4.000

0,04

 

4

Đinh Thị Hải Yến

 

 

186568176

15/01/2005

CA Nghệ An

Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An

4.000

0,04

 

5

Đinh Thị Yến Nhi

 

 

 

 

 

 

0

 

 

II

Nguyễn Trung Kiên

 

Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty

273250913

01/06/2009

CA tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Số 2305 Tòa nhà dầu khí, Đ. Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

0

 

 

 

Người có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Quang Trung

 

 

 

 

 

 

0

 

 

2

Phạm Thị Tứ

 

 

 

 

 

 

0

 

 

3

Nguyễn Thị Phương Nhật

 

 

 

 

 

 

0

 

 

III

Nguyễn Văn Bình

 

Uỷ viên HĐQT

183089343

29/07/1995

CA Hà Tĩnh

P. Bắc Hà, Hà Tĩnh

3.000

0,03

 

 

Người có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phan Thị Vinh

 

 

 

 

 

 

0

 

 

2

Nguyễn Văn Thắng

 

 

 

 

 

 

0

 

 

3

Nguyễn Văn Quang

 

 

 

 

 

 

0

 

 

4

Nguyễn Thị Hòa

 

 

 

 

 

 

0

 

 

5

Nguyễn Thị Vinh

 

 

 

 

 

 

0

 

 

IV

Phạm Tô Văn

 

Ủy viên HĐQT

011124189

26/08/2004

CA Hà Nội

Số 5 Phan Chu Trinh, Hà Nội

1.983

0,02

 

 

Người có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phạm Thị Tố Trinh

 

 

010386405

26/08/2004

CA Hà Nội

 

0

 

 

2

Phạm Phương Linh

 

 

012535362

09/07/2007

CA Hà Nội

 

0

 

 

3

Phạm Thùy Linh

 

 

013308007

17/07/2010

CA Hà Nội

 

0

 

 

V

Trần Tiến Đại

 

Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

183109579

06/03/1996

CA Hà Tĩnh

Số 5 Quang Trung, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

3.364

0,03

 

 

Người có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phạm Thị Kim Liên

 

 

 

 

 

 

0

 

 

2

Trần Đức Chính

 

 

183021851

16/04/1993

CA Hà Tĩnh

705B2 Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội

1.983

0,02

 

3

Trần Thị Anh Minh

 

 

 

 

 

 

0

 

 

4

Trần Chí Công

 

 

 

 

 

 

0

 

 

VI

Nguyễn Thái Hòa

 

Phó Giám đốc

183866669

26/05/2008

CA Hà Tĩnh

31 Lý Tự Trọng, Hà Tĩnh

4.000

0,04

 

 

Người có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Minh Hoa

 

 

183866668

26/05/2009

CA Hà Tĩnh

 

0

 

 

2

Nguyễn Thái Minh Hằng

 

 

183929424

02/04/2009

CA Hà Tĩnh

 

0

 

 

3

Nguyễn Thái Minh Huyền

 

 

 

 

 

 

0

 

 

4

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

 

 

183818917

13/12/2007

CA Hà Tĩnh

 

0

 

 

5

Nguyễn Thị Cẩm Thạch

 

 

190190509

07/01/2010

CA Quảng Trị

 

0

 

 

5

Nguyễn Thị Thái Bình

 

 

 

 

 

 

0

 

 

6

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

 

 

 

 

 

0

 

 

VII

Lê Minh Châu

 

TB Kiểm soát

011835677

09/02/2006

CA Hà Nội

Hà Nội

0

 

 

 

Người có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thu Hiền

 

 

 

 

 

 

0

 

 

2

Lê Minh Đạo

 

 

 

 

 

 

0

 

 

VIII

Bùi Đức Duy

 

Kế toán trưởng

183014096

05/12/2009

CA Hà Tĩnh

Chung cư Đội Cung, đường Nguyễn Thái Học, TP. Vinh, Nghệ An

4.000

0,04

 

 

Người có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bùi Đức Giám

 

 

183301334

19/11/1999

CA Hà Tĩnh

Khối 11, phường Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

2.000

0,02

 

2

Bùi Đức Tích

 

 

183221767

16/04/1998

CA Hà Tĩnh

Khối 11, phường Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

2.000

0,02

 

3

Bùi Đức Dỵ

 

 

183154371

26/04/1997

CA Hà Tĩnh

 

0

 

 

4

Trần Thị Hồng Thanh

 

 

184012274

27/01/2010

CA Hà Tĩnh

 

0

 

 

5

Lê Phương Thảo

 

 

183545486

12/04/2000

CA Nghệ An

 

0

 

 

 2. Giao dịch cổ phiếu: Các cổ đông nội bộ và người có liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

                                                                                                                                     CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                                                   Đinh Hồng Long

                                                                                                                                            (Đã ký)