Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm của POV

25/07/2016 7:52:48 SA

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Nội dung báo cáo

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

(Xem và tải nội dung báo cáo tình hình quản trị tại đây)