Báo cáo quản trị Công ty năm 2018

29/01/2019 9:02:26 SA

Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Mã chứng khoán : POV

Năm báo cáo: 2018

Nội dung báo cáo:

I. Hoạt động của HĐQT

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT

III. Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

Chi tiết báo cáo tại đây