Báo cáo quản trị năm 2013

13/02/2014 10:33:37 SA

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(NĂM 2013)

 

 - Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

 - Điện thoại: 0393 692 888 Fax: 0393 692 999

 - Vốn điều lệ:100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)

 - Số cổ phần: 10.000.000 cổ phần. Trị giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ

 - Mã chứng khoán:POV

 I. Hoạtđộng của Hội đồng quản trị:

 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

 

Stt

 
 

Thành viên HĐQT

 
 

Chức vụ

 
 

Số buổi họp tham dự

 
 

Tỷ lệ

 
 

Lý do không tham dự

 
 

1

 
 

Ông Đinh Hồng Long

 
 

Chủ tịch HĐQT

 
 

04

 
 

100%

 
 

 

 
 

2

 
 

Ông Nguyễn Trung Kiên

 
 

Ủy viên HĐQT

 
 

04

 
 

100%

 
 

 

 
 

3

 
 

Ông Nguyễn Văn Bình

 
 

Ủy viên HĐQT

 
 

04

 
 

100%

 
 

 

 
 

4

 
 

Ông Phạm Tô Văn

 
 

Ủy viên HĐQT

 
 

04

 
 

100%

 
 

 

 
 

5

 
 

Ông Trần Tiến Đại

 
 

Ủy viên HĐQT

 
 

04

 
 

100%

 
 

 

 

 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

 Năm 2013 Hội đồng quản trị(HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

 -Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Giámđốc. HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2013 đã đề ra.

 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau: Doanh thu đạt 2.312 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13,2 tỷ đồng. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ trong tình hình khó khăn của nền kinh tế trong nước nói chung và ngành kinh doanh xăng dầu nói riêng.

 - Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, họp kết hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty,đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty để giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh vàđầu tư của Công ty.

 - Tổ chức đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý theo đúng quy định.

 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

 II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

 

­­­­­­Stt

 
 

Số Nghị quyết/ Quyết định

 
 

Ngày

 
 

Nội dung

 
 

1

 
 

Nghị quyết số 60/NQ-DKVA-HĐQT

 
 

23/01/2013

 
 Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng Quý I năm 2013 Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng.
 

2

 
 

Nghị quyết số 197/NQ-DKVA-HĐQT

 
 

28/03/2013

 
 Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng.
 

3

 
 

Nghị quyết số 248/NQ-DKVA-HĐQT

 
 

15/04/2013

 

Đại hội cổ đông thương niên năm 2013 của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng.

 

4

 
 

Nghị quyết số 802/NQ-DKVA-HĐQT

 
 

13/11/2013

 
 Về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2013; xây dựng kế hoạch năm 2014 của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng.

 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có.

 IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

 

 

 

 

Stt

 
 

 

 

Tên tổ chức/cá nhân

 
 

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

 
 

Chức vụ tại công ty (nếu có)

 
 

 

 

Số CMND/ ĐKKD

 
 

 

 

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

 
 

 

 

Nơi cấp

 

CMND/ ĐKKD

 
 

 

 

Địa chỉ

 
 

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

 

(cổ phần)

 
 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

 

(%)

 
 

 

 

Ghi chú

 
 

I

 
 

Đinh Hồng Long

 
 

 

 
 

Chủ tịch HĐQT

 
 

180140691

 

 

 
 

22/05/2010

 

 

 
 

CA Nghệ An

 
 

Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An

 
 

6.000

 
 

0,06

 
 

 

 
 

 

 
 

Người có liên quan

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1

 
 

Đinh Nho Hướng

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

2

 
 

Đặng Thị Diện

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

3

 
 

Nguyễn Thị Nga

 
 

 

 
 

 

 
 

183128478

 
 

23/09/1996

 
 

CA Nghệ An

 
 

Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An

 
 

4.000

 
 

0,04

 
 

 

 
 

4

 
 

Đinh Thị Hải Yến

 
 

 

 
 

 

 
 

186568176

 
 

15/01/2005

 
 

CA Nghệ An

 
 

Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An

 
 

4.000

 
 

0,04

 
 

 

 
 

5

 
 

Đinh Thị Yến Nhi

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

II

 
 

Nguyễn Trung Kiên

 
 

 

 
 

Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty

 
 

273250913

 
 

01/06/2009

 
 

CA tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 
 

Số 2305 Tòa nhà dầu khí, Đ. Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Người có liên quan

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1

 
 

Nguyễn Quang Trung

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

2

 
 

Phạm Thị Tứ

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

3

 
 

Nguyễn Thị Phương Nhật

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

III

 
 

Nguyễn Văn Bình

 
 

 

 
 

Uỷ viên HĐQT

 
 

183089343

 
 

29/07/1995

 
 

CA Hà Tĩnh

 
 

P. Bắc Hà, Hà Tĩnh

 
 

3.000

 
 

0,03

 
 

 

 
 

 

 
 

Người có liên quan

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1

 
 

Phan Thị Vinh

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

2

 
 

Nguyễn Văn Thắng

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

3

 
 

Nguyễn Văn Quang

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

4

 
 

Nguyễn Thị Hòa

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

5

 
 

Nguyễn Thị Vinh

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

IV

 
 

Phạm Tô Văn

 
 

 

 
 

Ủy viên HĐQT

 
 

011124189

 
 

26/08/2004

 
 

CA Hà Nội

 
 

Số 5 Phan Chu Trinh, Hà Nội

 
 

1.983

 
 

0,02

 
 

 

 
 

 

 
 

Người có liên quan

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1

 
 

Phạm Thị Tố Trinh

 
 

 

 
 

 

 
 

010386405

 
 

26/08/2004

 
 

CA Hà Nội

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

2

 
 

Phạm Phương Linh

 
 

 

 
 

 

 
 

012535362

 
 

09/07/2007

 
 

CA Hà Nội

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

3

 
 

Phạm Thùy Linh

 
 

 

 
 

 

 
 

013308007

 
 

17/07/2010

 
 

CA Hà Nội

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

V

 
 

Trần Tiến Đại

 
 

 

 
 

Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

 
 

183109579

 
 

06/03/1996

 
 

CA Hà Tĩnh

 
 

Số 5 Quang Trung, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

 
 

3.364

 
 

0,03

 
 

 

 
 

 

 
 

Người có liên quan

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1

 
 

Phạm Thị Kim Liên

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

2

 
 

Trần Đức Chính

 
 

 

 
 

 

 
 

183021851

 
 

16/04/1993

 
 

CA Hà Tĩnh

 
 

705B2 Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội

 
 

1.983

 
 

0,02

 
 

 

 
 

3

 
 

Trần Thị Anh Minh

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

4

 
 

Trần Chí Công

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

VI

 
 

Nguyễn Thái Hòa

 
 

 

 
 

Phó Giám đốc

 
 

183866669

 
 

26/05/2008

 
 

CA Hà Tĩnh

 
 

31 Lý Tự Trọng, Hà Tĩnh

 
 

4.000

 
 

0,04

 
 

 

 
 

 

 
 

Người có liên quan

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1

 
 

Nguyễn Thị Minh Hoa

 
 

 

 
 

 

 
 

183866668

 
 

26/05/2009

 
 

CA Hà Tĩnh

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

2

 
 

Nguyễn Thái Minh Hằng

 
 

 

 
 

 

 
 

183929424

 
 

02/04/2009

 
 

CA Hà Tĩnh

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

3

 
 

Nguyễn Thái Minh Huyền

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

4

 
 

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

 
 

 

 
 

 

 
 

183818917

 
 

13/12/2007

 
 

CA Hà Tĩnh

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

5

 
 

Nguyễn Thị Cẩm Thạch

 
 

 

 
 

 

 
 

190190509

 
 

07/01/2010

 
 

CA Quảng Trị

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

5

 
 

Nguyễn Thị Thái Bình

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

6

 
 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

VII

 
 

Lê Minh Châu

 
 

 

 
 

TB Kiểm soát

 
 

011835677

 
 

09/02/2006

 
 

CA Hà Nội

 
 

Hà Nội

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Người có liên quan

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1

 
 

Nguyễn Thu Hiền

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

2

 
 

Lê Minh Đạo

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

VIII

 
 

Bùi Đức Duy

 
 

 

 
 

Kế toán trưởng

 
 

183014096

 
 

05/12/2009

 
 

CA Hà Tĩnh

 
 

Chung cư Đội Cung, đường Nguyễn Thái Học, TP. Vinh, Nghệ An

 
 

4.000

 
 

0,04

 
 

 

 
 

 

 
 

Người có liên quan

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bùi Đức Giám

 

 

183301334

19/11/1999

CA Hà Tĩnh

Khối 11, phường Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

2.000

0,02

 

2

Bùi Đức Tích

 

 

183221767

16/04/1998

CA Hà Tĩnh

Khối 11, phường Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

2.000

0,02

 

3

Bùi Đức Dỵ

 

 

183154371

26/04/1997

CA Hà Tĩnh

 

0

 

 

4

Trần Thị Hồng Thanh

 

 

184012274

27/01/2010

CA Hà Tĩnh

 

0

 

 

5

Lê Phương Thảo

 

 

183545486

12/04/2000

CA Nghệ An

 

0

 

 

 2. Giao dịch cổ phiếu: Các cổ đông nội bộ và người có liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

                                                                                        TM. HĐQT
                                                                                                                                  CHỦ TỊCH
                                                                                                                            Đinh Hồng Long