Báo cáo thường niên năm 2013

11/03/2014 9:24:55 SA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Năm báo cáo: 2013

 

 I. Thông tin chung

II. Tình hình hoạt động trong năm

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

V. Quản trị công ty

VI. Báo cáo tài chính

Chi tiết báo cáo (tại đây)