Bao cáo tình hình quản trị năm 2017 của POV

02/02/2018 1:55:25 CH

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Nội dung báo cáo

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

III. Ban Kiểm soát.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

V. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Xem và tải nội dung báo cáo tình hình quản trị tại đây)