Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

23/04/2015 1:42:34 CH

Ngày 22/4/2015, tại TP Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015;

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Kiểm soát ;

- Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán mức thù lao năm 2015;

- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

- Thông qua việc bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau hơn 5 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã thành công tốt đẹp.

* Xem Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tại đây.

Tin PV OIL Vũng Áng