POV Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

31/07/2020 2:08:47 CH

Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Mã chứng khoán : POV

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Nội dung báo cáo:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông;

II. Hoạt động của HĐQT;

III. Hooạt động của Ban Kiểm soát;

IV. Đào tạo về quản trị Công ty;

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng;

VI. Giao dịch của cô đông nội bộ và người có liên quan;

VII. Các vấn đề khác có liên quan.

Chi tiết báo cáo tại đây