POV - Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

19/04/2019 8:42:03 SA

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng gồm các nội dung sau:

- Bảng cân đối kế toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Xem và tải nội dung báo cáo tại đây