POV - Báo cáo thường niên năm 2017

05/03/2018 11:17:24 SA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

NĂM 2017

 

I. THÔNG TIN CHUNG

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ  CỦA BAN GIÁM ĐỐC

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chi tiết báo cáo (tại đây).