POV - Thông báo chi trả cổ tức năm 2019

07/08/2020 9:18:49 SA

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Căn cứ Nghị quyết số 685/NQ-DKVA-ĐHCĐ đã được Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông qua ngày 18/6/2020.

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-DKVA ngày 01/ 07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng về việc chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.

Căn cứ Thông báo số 700/ VSD-ĐK.NV ngày 30/7/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông báo chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/7/2020;

- Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền;                                                    .

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

- Thời gian thực hiện: 10/8/2020;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 Trần Phú, phường Thạch Linh, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh hà Tĩnh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/8/2020.

- Hồ sơ nhận cổ tức gồm:

+ Giấy đề nghị nhận cổ tức Mẫu 01.

+ Giấy ủy quyền nhận cổ tức Mẫu 02 (đối với trường hợp ủy quyền nhận cổ tức).

+ CMND và bản sao CMND có chứng thực.

+ Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Trần Quang Việt Chương - CV Phòng TCHC, số điện thoại: 0916926638 và bà Trần Nhật Bình - CV Phòng TCKT, số điện thoại: 0912206673

Mẫu nhận cổ tức năm 2019 tại đây

Trân trọng thông báo./.