POV Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

09/04/2016 10:46:00 SA

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào chiều thứ Sáu, ngày 08/4/2016 tại Hội trường tầng 2 khách sạn Ngân Hà số 158, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và  xem xét thông qua và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2016.       

Tại cuộc họp, Chủ trì Đại hội đã thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và các kiểm soát viện năm 2015; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT năm 2016;  

Các cổ đông tham dự cuộc họp đánh giá cao tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 với kết quả đạt được: Tổng doanh thu: 1.767 tỷ đồng đạt 78% KH, lợi nhuận 13,78 tỷ VNĐ đạt 162% KH, nộp NSNN 160 tỷ VNĐ, thu nhập người lao động 10,74 triệu đ/người/tháng và lợi nhuận năm 2015 để lại không chia cổ tức. Đồng thời các cổ đông cũng đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, thiết thực giúp Chủ trì Đại hội hoàn thiện hơn các bản dự thảo báo cáo và đề ra nhiều quyết sách đúng đắn, kịp thời để Ban điều hành Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Sau hơn 4 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã thành công tốt đẹp với 78,63% số phiếu biểu  quyết tán thành của 32 cổ đông tham dự cuộc họp về các vấn đề trình bày tại Đại hội.

* Tải Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tại đây.

                                                                                                 PV OIL VŨNG ÁNG