POV - Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

19/06/2020 4:07:52 CH

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào chiều thứ Năm, ngày 18/6/2020 tại Hội trường tầng 5 Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại cuộc họp, Chủ trì Đại hội đã thông qua các nội dung sau:  

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng thực hiện hoạt động SXKD năm 2020 của Giám đốc Công ty

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên

5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán năm 2020

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 

8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

9. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của HĐQT

10. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của BKS

11. Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các cổ đông tham dự cuộc họp đánh giá cao tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 với kết quả đạt được: Tổng doanh thu: 2.083 tỷ đồng đạt 96,2,7% KH, lợi nhuận 10,2 tỷ VNĐ đạt 120,4% KH, nộp NSNN 373,7 tỷ VNĐ và tỷ lệ chia cổ tức của năm 2019 là 5% vốn Điều lệ. Các cổ đông cũng đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, thiết thực giúp Chủ trì Đại hội hoàn thiện hơn các bản dự thảo báo cáo và đề ra nhiều quyết sách đúng đắn, kịp thời để Ban điều hành Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cũng đã bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 cụ thể:

I. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 thành viên gồm:

1. Ông Đinh Hồng Long – Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT

3. Ông Vương Dũng Hoàng – Thành viên HĐQT

4. Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT

5. Ông Trần Tiến Đại – Thành viên HĐQT

II. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 thành viên gồm:

1. Ông Lê Minh Châu – Trưởng ban Kiểm soát

2. Ông Nguyễn Nam Hải – Thành viên Ban Kiểm soát

4. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên Ban Kiểm soát

Sau hơn 4 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã thành công tốt đẹp với 79,6% số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông tham dự cuộc họp về các vấn đề trình bày tại Đại hội.

* Tải Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại đây.

                                                                                                 PVOIL VŨNG ÁNG