PV OIL VŨNG ÁNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

17/04/2012 6:07:14 CH

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và được sự chỉ đạo của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng đã quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức vào thứ 2, ngày 16/4/2012 tại tầng 2 khách sạn Ngân Hà số 158, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, nhằm nhìn nhận đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 và thông qua, xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2012.       

Tại cuộc họp, Chủ tịch đoàn đã thông qua các tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011; Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2011, kế hoạch hoạt động năm 2012; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012; Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT và Tờ trình tăng vốn Điều lệ.

Các cổ đông tham dự cuộc họp đánh giá cao tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 với kết quả đạt được: Tổng doanh thu: 1.943 tỷ đồng đạt 105% KH, lợi nhuận 38,1 tỷ VND đạt 116% KH, nộp NSNN 112 tỷ VND đạt 138% KH, thu nhập người lao động: 6,3 triệu đ/người/tháng đạt 121% KH và phân chia cổ tức năm 2011 tỷ lệ 18% trên vốn điều lệ của công ty là 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng). Đồng thời các cổ đông cũng đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, thiết thực giúp Chủ tịch đoàn hoàn thiện hơn các bản dự thảo báo cáo và đề ra nhiều quyết sách đúng đắn, kịp thời để Ban điều hành Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Sau hơn 5 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng đã thành công tốt đẹp với 99,8/% số cổ phần của 78 cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết nhất trí tán thành các vấn đề trình bày tại Đại hội.

Để tải Nghị quyết Đại hội tại đây

                                                                                                                Tin ảnh: Tiến Đại