Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

25/03/2016 8:06:02 SA

 

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

 

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, Thứ 6 ngày 08 tháng 4 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Khách sạn Ngân Hà, Số 158 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung Đại hội:  Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016;

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;

3. Báo cáo hoạt động của BKS  năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

4. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

9. Thông qua các nội dung khác (nếu có)

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30 ngày 07/4/2016 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393 692 888          Fax: 0393 692 999

Chi tiết tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tại đây. 

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Trân trọng thông báo./.