Thông báo chi trả cổ tức năm 2017

14/06/2018 2:25:37 CH

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-DKVA-ĐHCĐ đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông qua ngày 17/04/2018.

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C238/2018-POV/VSD-ĐK ngày 29/5/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xin thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2017: 25/5/2018

- Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Đơn vị tiền tệ: Việt Nam Đồng.

- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian chi trả cổ tức: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 08/06/2018.

Hồ sơ nhận cổ tức gồm:

  1. Giấy đề nghị nhận cổ tức theo mẫu 01, giấy ủy quyền mẫu 02 đính kèm.
  2. Bản sao CMND có chứng thực.
  3. Bản sao Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần có chứng thực.

Trân trọng./.