Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

31/03/2014 5:20:14 CH

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

 

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian:  Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, Thứ 7 ngày 19 tháng 4 năm 2014.

Địa điểm:   Hội trường Tầng 2, Khách sạn Ngân Hà, Số 158 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung Đại hội:  Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014;

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014;

3. Báo cáo hoạt động của BKS  năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;

4. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự toán năm 2014;

7. Tờ trình trích thưởng Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ năm 2013;

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;

9. Tờ trình tăng vốn Điều lệ Công ty trong năm 2014;

10. Thông qua các nội dung khác (nếu có)

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30 ngày 18/04/2014 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393 777 113          Fax: 0393 692 999

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được tải (tại đây).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2014.

Trân trọng thông báo!