Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

28/03/2017 4:33:06 CH

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

 

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian:  Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày 13 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm:   Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Số 417 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung Đại hội:  Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017;

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;

3. Báo cáo hoạt động của BKS  năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

4. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017;

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

8. Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT;

9. Thông qua các nội dung khác (nếu có)

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30 ngày 12/4/2017 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393 692 999          Fax: 02393 692 999

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

* Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 file Word (tại đây)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty

Trân trọng!