Thông báo về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

01/04/2013 10:55:34 SA

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian: 14 giờ 00 phút, Thứ 2, ngày 15 tháng 4 năm 2013.

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Khách sạn Ngân Hà, Số 158 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung Đại hội: Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau (tải tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tại đây):

  • Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013;
  • Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013;
  • Báo cáo của BKS năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;
  • Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và dự toán năm 2013;
  • Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;
  • Chương trình Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30 ngày 13/04/2013 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0392 241 369          Fax: 0393 692 999

Mẫu: Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự

         Giấy ủy quyền tham dự của nhóm cổ đông

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2013.

Trân trọng thông báo./.