Thông báo chi trả cổ tức năm 2018

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 

Căn cứ Nghị quyết số 335/NQ-DKVA-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông qua ngày 12/04/2019.

Căn cứ Thông báo số 1900/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông báo chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

+ Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

+ Thời gian thực hiện: 10/7/2019

Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

+ Tỷ lệ thực hiện: 4:1 ( Mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nới mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức ( bao gồm cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu) tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 Trần Phú, phường Thạch Linh, Tp.Hà Tĩnh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/7/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ sở hữu cổ phần khi đến làm việc với Công ty

-Hồ sơ nhận cổ tức gômf

1. Giấy đề nghị nhận cổ tức Mẫu 1

2. Giấy ủy quyền nhận cổ tức Mẫu 2 ( đối với trường hợp ủy quyền nhận cổ tức)

3. Bản sao CMND có chứng thực.

4. Bản sao Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Trân trọng thông báo