Hội Đồng Quản Trị

 

                     

ÔNG ĐINH HỒNG LONG

 • Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
 • Sinh ngày: 18/02/1961
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh                                                                          

 

 

   
 

ÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN

 • Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ - Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Sinh ngày: 29/10/1975
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh    

 

 

   
   

ÔNG PHAN DUY DŨNG

 • Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị 
 • Sinh ngày: 10/05/1961 
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải - Kinh tế vận tải biển

 

 

   
   

ÔNG VƯƠNG DŨNG HOÀNG

 • Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Sinh ngày: 13/08/1975 
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật - Xây dựng DD&CN

 

 

   
 

ÔNG TRẦN TIẾN ĐẠI 

 • Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị 
 • Sinh ngày: 10/06/1978
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh