Công bố thông tin: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

23/02/2018 2:14:10 CH

Báo cáo tài chính năm 2017

của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

Nội dung báo cáo:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;

- Báo cáo kiểm toán độc lập;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

- Bảng cân đối kế toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

(Xem và tải nội dung báo cáo tài chính năm 2017 tại đây)